Τέλος και επισήμως τo πρόστιμo για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Οι προϋποθέσεις

  16 March, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Τέλος και επισήμως τo πρόστιμo για τις εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις – Οι προϋποθέσεις

Καταργείται και επισήμως η καταβολή του προστίμου των 100 ευρώ για συγκεκριμένες περιπτώσεις εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων.

Όπως επισημαίνεται στο άρθρο 35 του πολυνομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, η μη επιβολή προστίμου και στην περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ (σήμερα η μη επιβολή 2 προστίμου προβλέπεται μόνο στην περίπτωση εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου).  Ακυρώνονται πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για τις, κατά τα ανωτέρω, εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.

Τι ίσχυε έως τώρα

Υπενθυμίζεται έως τώρα , πρόστιμα  ύψους 100 ευρώ, 200 ευρώ ή 500 ευρώ πλήρωναν όσοι υπέβαλαν τις φορολογικές δηλώσεις τους εκπρόθεσμα. Ενώ στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων  επιβάλλονταν και τόκος 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.

Συνεπώς τα πρόστιμα που  πλήρωναν έως σήμερα οι «ξεχασιάρηδες» φορολογούμενοι που υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις  ήταν τα εξής:

Πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλονταν στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών προσώπων. Αυτό  ίσχυε ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης, δηλαδή εάν αυτό θα  ήταν  μηδενικό, ή πιστωτικό, ή χρεωστικό. Όταν η αρχική εκπρόθεσμη δήλωση είναι χρεωστική επιβάλλονταν  και πρόστιμο 0,73% για κάθε μήνα καθυστέρησης από την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του φόρου.
Πρόστιμο ύψους 100 ευρώ επιβάλλονταν στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούσαν απλογραφικά βιβλία και οι οποίες  ήταν πιστωτικές ή μηδενικές.
Ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλονταν πρόστιμο ύψους 250 ευρώ.
Πρόστιμο ύψους 100 ευρώ επιβάλλονταν στις εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις των φυσικών και των νομικών προσώπων που τηρούσαν  διπλογραφικά βιβλία που  ήταν πιστωτικές ή μηδενικές.
Ενώ στις χρεωστικές αρχικές δηλώσεις επιβάλλονταν πρόστιμο ύψους 500 ευρώ.

Το άρθρο 35

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 35 που φέρει τον τίτλο” Μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 ν. 4987/2022 για εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για ποσά φόρου κάτω από εκατό (100) ευρώ – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 54 και προσθήκη παρ. 41 στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας”

1. Το έβδομο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα πρόστιμα του παρόντος δεν επιβάλλονται, σε περίπτωση υποβολής:

α) εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως 100 ευρώ,

β) εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ.».

2. Στο άρθρο 70 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας προστίθεται παρ. 41 ως εξής:

«41. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από τις οποίες το ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ και πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από τις οποίες το ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ, για τις οποίες:

α) είτε δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής που έχει ασκηθεί ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών,

β) είτε δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά της απορριπτικής απόφασης της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή εκκρεμεί, ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, εμπρόθεσμη προσφυγή κατά της απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ακυρώνονται ή, εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνουν και εκκρεμείς κατά τα ως άνω πράξεις επιβολής προστίμου για πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ποσού φόρου προς καταβολή έως 100 ευρώ, οι οποίες εκδόθηκαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 32, με βάση διαθέσιμες πληροφορίες κατόπιν διασταυρώσεων».

 

  16 March, 2023 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ