Ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 δόσεις  στους Δήμους της Μεσαράς.

mesaralive.gr  08 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 δόσεις  στους Δήμους της Μεσαράς.

Τη δυνατότητα να ενταχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών που προβλέπεται από το Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών και οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015, θα έχουν και οι Δημότες των μεσαρίτικων Δήμων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Φαιστού «στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η 26η Μαΐου 2015.

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4321/2015 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26.5.2015 προς ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 1 του Ν. 4321/2015 πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ.

Στην σχετική ανακοίνωση του Δήμου Γόρτυνας αναφέρεται ότι

 «Ο Δήμος Γόρτυνας, στα πλαίσια των άρθρων 1-17 του Ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) “Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας”, ανακοινώνει τη δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση του συνόλου των οφειλών που θα έχουν βεβαιωθεί έως τις 26/5/2015 (ληξιπρόθεσμα και μη) προς το Δήμο συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή τη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, όπου δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

α) εφάπαξ με απαλλαγή προσαυξήσεων 100%

β) από (2) έως και (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 90%

γ) από (6) έως και (10) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%

δ) από (11) έως και (20) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 75%

ε) από (21) έως και (30) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 70%

στ) από (31) έως και (40) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 65%

ζ) από (41) έως και (50) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%

η) από (51) έως και (60) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 55%

θ) από (61) έως και (70) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 50%

ι) από (71) έως και (80) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 45%

ια) από (81) έως και (90) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 40%

ιβ) από (91) έως και (100) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 30%

Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (20) ευρώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα αρμόδια γραφεία του Δήμου το αργότερο έως τις 26.5.2015

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 0,25%.

Η ρύθμιση απόλλυται, εάν ο οφειλέτης:

α) δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις κατά την διάρκεια του πρώτου οκταμήνου της ρύθμισης ή μετά την πάροδο του οκταμήνου δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή των τριών (3) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. β) δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου ΦΠΑ, καθ' όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφληση της, εντός τριών μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα κατά τόπους γραφεία εσόδων του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα:

2894340025 για τη Δημοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας

2893340209 για τη Δημοτική Ενότητα Κόφινα

2892340329-325 για τη Δημοτική Ενότητα Γόρτυνα

2894340309 για τη Δημοτική Ενότητα Ρούβα»

 

mesaralive.gr  08 April, 2015 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα