Πανελλήνιες 2022: Ο αριθμός των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές

  25 May, 2022 ΑΡΘΡΑ
Πανελλήνιες 2022: Ο αριθμός των εισακτέων στις στρατιωτικές σχολές

Σκληρή «μάχη» για μια θέση στις Στρατιωτικές σχολές θα δώσουν και φέτος οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών καθώς η ζήτηση είναι τεράστια αλλά οι θέσεις των εισακτέων περιορισμένες. Φέτος θα εισαχθούν στις σχολές περισσότεροι υποψήφιοι (103) αλλά οι συνολικές θέσεις παραμένουν λίγες. Συγκεκριμένα το 2022 θα εισαχθούν στις στρατιωτικές σχολές 1438 άτομα (πέρυσι 1335).

 

Ενδεικτικό της ζήτησης που έχουν οι στρατιωτικές σχολές είναι το γεγονός ότι ενώ οι θέσεις σε κάθε τμήμα είναι ελάχιστες , ο αριθμός των υποψηφίων που τις δηλώνει είναι εξαιρετικά μεγάλος. Για παράδειγμα, στο Ιατρικό ΣΣΑΣ οι πρώτες προτιμήσεις τα τελευταία χρόνια φτάνουν κοντά στις 400, ενώ οι θέσεις φτάνουν μετά βίας τις 100 (φέτος 133 για όλες τις σχολές).

Για το Ιατρικό φέτος δόθηκαν 55 θέσεις, για το Οδοντιατρικό μόνο 6 για το φαρμακευτικό 5 για το Νομικό 23 και το Οικονομικό 33. Ταυτόχρονα όμως για τις συγκεκριμένες σχολές…τύχη θα έχουν μόνο οι άριστοι καθώς και οι βάσεις έχουν φτάσει στα ύψη και όλες θέλουν πάνω από 17.000 έως και πάνω από 19.000 μόρια. Για παράδειγμα, πέρυσι η βάση εισαγωγής για το τμήμα Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ Θεσσαλονίκης) έφτασε στα 19.039 μόρια!. Το Ιατρικό 18.155 μόρια. Το Κτηνιατρικό 17.707 μόρια , το Νομικό 18.730 μόρια, το Οικονομικό 18.452 μόρια.

Ένας μεγάλος αριθμός μαθητών κάθε χρόνο επιλέγει τις Στρατιωτικές Σχολές (και γενικότερα τις σχολές Ενστόλων) είτε λόγω των δεξιοτήτων που έχει είτε λόγω της σιγουριάς στην επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και τη μονιμότητα στο Δημόσιο Τομέα. Ειδικά στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που ζούμε το ενδιαφέρον χρόνο με το χρόνο διαρκώς αυξάνεται. Και αυτό διότι οι απόφοιτοι των τμημάτων με την εισαγωγή τους στις Στρατιωτικές Σχολές εξασφαλίζουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση, μιας και με το πέρας των σπουδών τους διορίζονται απευθείας σε θέσεις σύμφωνα με την ειδικότητα τους. Για να εισαχθεί κάποιος μαθητής σε όλες τις Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται αρχικά να αποκτήσει τα απαιτούμενα μόρια αλλά και να υποβληθεί και σε πρακτικές δοκιμασίες (π.χ. αθλήματα) αλλά και σε υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις, ανεξάρτητα από το ποια σχολή δηλώνει.

 

Οι υποψήφιοι περνούν και από ψυχομετρικές εξετάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν: α. Διερεύνηση χαρακτηριστικών προσωπικότητας, β. Διερεύνηση γνωστικών ικανοτήτων, γ. Δομημένη ατομική συνέντευξη επαγγελματικής καταλληλότητας. Επίσης, πρέπει να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και να έχουν συγκεκριμένη ηλικία ανάλογα με τη Σχολή (έως 21 ετών στις περισσότερες).

Αριθμός εισακτέων 2022 ανά σχολή

Συγκεκριμένα ο αριθμός εισακτέων έχει ως εξής:
α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ)

β. Στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

γ. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ)

Κατηγορίες - Ποσοστά υποψηφίων ειδικών κατηγοριών

1. Στον οριζόμενο συνολικοί αριθμοί εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέρχονται οι εξής ειδικές κατηγορίες με τα αντίστοιχά ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και των οικογενειών με τρία παιδιά, τα οποία εισάγονται σε ποσοστού μέχρι 35% επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Της παρ. 1β του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα άτομο και αφορούν:

(1) Τέκνα ή αδελφούς ανάπηρων και τραυματισθέντων σε πολεμικές επιχειρήσεις, καθώς και στρατιωτικών και των τριών Κλάδων των ΕΔ ειρηνικής περιόδου, οι οποίοι έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μονίμων στρατιωτικών, εφέδρων και κληρωτών οπλιτών, που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20ή Ιουλίου έως την 20ή Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυλληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα ή αδελφούς θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 που αφορά στους Έλληνες του εξωτερικού σε ποσοστό 3%. 2. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμού εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1 περιέρχεται και η κατηγορία του άρθρου μόνου του ν. 1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή μονίμων υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς στη ΣΣΕ σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που καθορίζονται στον ίδιο νόμο.

3. Οι υποψήφιοι μετά την υπαγωγή τους στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1, θα κρίνονται για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που έχουν συγκεντρώσει στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κριθούν ικανοί στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις Υποψηφίων (ΠΚΕ), κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησης τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοί της Γενικής Σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη Βάση Εισαγωγής της Γενικής Σειράς, κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία υπάγονται.

4. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’και β’της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της Γενικής Σειράς. Αντίστοιχες κενές θε?σεις της παρ. 2, μεταφέρονται αναλόγως στη Γενική Σειρά και στις κατηγορίες των περ. α’και β’της παρ. 1.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας της περ. γ’ της παρ. 1, αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους του πινάκα επιλαχόντων της Γενικής Σειράς.

Ποσοστά αποφοίτων ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ. Λ.) προηγούμενων ετών

Ποσοστό (8%) επί του συνολικού αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψήφιους που θα διαγωνισθούν το έτος 2022 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δυο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2020 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2021 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά και στις ειδικές κατηγορίες των περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 2.

Ειδικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμοί των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και του άρθρου 3, τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συνολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και ειδικές κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, η υπερβαίνουσα ή οι υπερβαίνουσες θέσεις εκπίπτουν.

 

  25 May, 2022 ΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα