ΕΛΓΑ: Τι αλλάζει στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής για το 2023

  10 May, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ
ΕΛΓΑ: Τι αλλάζει στην ενιαία δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής για το 2023

Αλλαγές στη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, καθώς και στην καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ προβλέπει τροποποιητική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση ΕΔΩ

Σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση η Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής, υποβάλλεται υποχρεωτικά από όλους όσους ασκούν αγροτική δραστηριότητα, μαζί με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) τόσο για το καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης όσο και για τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στα πλαίσια των Κανονισμών του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ

Σε ό,τι αφορά την καταβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ, οι  υπόχρεοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τον ΕΛΓΑ να εισπράξει την ειδική ασφαλιστική εισφορά από τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Στην περίπτωση αυτή οι παραγωγοί οφείλουν να υπογράφουν το έντυπο της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής και το γνήσιο της υπογραφής του ίδιου του υπόχρεου ή άλλου νόμιμα εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου να βεβαιώνεται αρμοδίως, σύμφωνα με το νόμο. Η είσπραξη πραγματοποιείται κυρίως κατά το χρόνο που πρόκειται να κατατεθούν σε αυτόν οι τυχόν απαιτήσεις τους από το Δημόσιο, όπως η ενιαία ενίσχυση, η καταβολή ενισχύσεων από καθεστώτα ή παράλληλες δράσεις κ.λπ. Η πρώτη χρέωση του λογαριασμού θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε μέχρι το τέλος του έτους αναφοράς της Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής.

 

Το ποσό της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ καταβάλλεται ή εισπράττεται, μέχρι την 31 Μαρτίου του επόμενου έτους αναφοράς της ΔΚΕ και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία της εμπρόθεσμης καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς.

 

  10 May, 2023 ΑΓΡΟΤΙΚΑΑΡΘΡΑ

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα