Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

  19 December, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Φαιστού

Συνεδριάζει σήμερα Τρίτη 19-12-2017 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Μιχαήλ Χαρ. Ζαχαριουδάκη» στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού το Δημοτικό Συμβούλιο με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγητής Δήμαρχος  κ. Αρμουτάκης Γεώργιος

 1. Έγκριση της παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος γεωμετρικών στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών της «Μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
 2. Έγκριση της παροχής γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος γεωμετρικών στοιχείων και υδραυλικής επάρκειας διατομών της «Μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζοδρόμων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της.
 3. Εξέταση της αίτησης χορήγησης παράτασης εκπόνησης της «Μελέτη αποκατάστασης – διαρρύθμισης Γυμνασίου Πόμπιας» για τις κατηγορίες Στατικές Μελέτες (08) και Αρχιτεκτονικές Μελέτες (06).
 4. Εξέταση της αίτησης χορήγησης παράτασης εκπόνησης της «Μελέτη αποκατάστασης – διαρρύθμισης Λυκείου Πόμπιας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του» για τις κατηγορίες Στατικές Μελέτες (08) και Αρχιτεκτονικές Μελέτες (06).
 5. Αποδοχή προσφοράς εργασιών βελτίωσης της υποδομής του κοιμητηρίου Σίβα.
 6. Έγκριση συμφωνητικού για τη μίσθωση του ακινήτου του Δημοσίου με κωδικό ΑΒΚ 322.
 7. Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης Τυμπακίου».
 8. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών των επιτροπών με τους αναπληρωτές τους που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2018.
 9. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την ανάδειξη μελών των επιτροπών με τους αναπληρωτές τους που θα συγκροτήσουν τις Επιτροπή Α) Επιτροπή Παραλαβής συμβάσεων προμηθειών ενδιαφερόντων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας (άρθρο 221 του Ν. 4416/2016). Β) Επιτροπή παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας. Γ) Επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας και καθορισμού μισθώματος ακινήτων (άρθρο 186 παρ. 5 του Ν. 3463/2006). Δ) Επιτροπή συντήρησης και επισκευής οχημάτων (ΦΕΚ 349/Β/1975), (ΦΕΚ 489/Β/1975).
 10. Συγκρότηση των κατά Νόμο Επιτροπών Παραλαβής του Δήμου Φαιστού για το οικονομικό έτος 2018.
 11. Θέσπιση ημερομηνίας διεξαγωγής εκδήλωσης για την διατήρηση της ιστορικής συλλογικής μνήμης των γεγονότων της περιόδου της Γερμανικής Κατοχής (1941-1944) στην Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου.

Οικονομικά θέματα / Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Μαυράκης Γεώργιος

 1. Ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά απορριμμάτων και συμπληρωματικές εργασίες καθαριότητας στο Δήμο Φαιστού».
 2. Διενέργεια με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων για ένα έτος», λόγω μη υποβολής προσφορών και παντελούς έλλειψης ενδιαφέροντος στα πλαίσια διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
 3. Συγκρότηση επιτροπής ακαταλληλότητας οχημάτων Δήμου Φαιστού.
 4. Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Φαιστού και ΟΑΕΔ.
 5. Μετακινήσεις Δημάρχου και Αιρετών.

 

  19 December, 2017 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ