Παρεμβάσεις μέσα στο Λαράνι και στην Φαραγγιανή Κεφάλα του Σοκαρά

Mesaralive.gr  18 January, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ
Παρεμβάσεις μέσα στο Λαράνι και στην Φαραγγιανή Κεφάλα του Σοκαρά

Στα Γραφεία του Δήμου Γόρτυνα διεξήχθη διαγωνισμός και αναδείχθηκε ο προσωρινός μειοδότης για την εκτέλεση του έργου: <<ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΧΩΡΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΑΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΦΑΡΑΓΓΙΑΝΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΟΚΑΡΑ ∆. ΓΟΡΤΥΝΑΣ >>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ μελέτης : 30.000,00 σε ευρω ΚΩΔ.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 64.7326.0526

Με την υπ΄αριθμ.54/2017µελέτη ο ∆ήµος Γόρτυνας θα προβεί στην εκτέλεση εργασιών αισθητικής αναβάθµισης σε δύο χώρους:

α) στον δηµοτικό χώρο του οικισµού Λαρανίου που βρίσκεται νότια του κεντρικού ιερού ναού, όπου προβλέπεται να κατασκευαστεί λιθοδοµή περιµετρικά του δηµοτικού χώρου συνολικού µήκους 109 µέτρων, καθώς και πέντε πέτρινα καθιστικά εντός του χώρου αυτού. Επίσης βόρια του κεντρικού ιερού ναού προβλέπεται να κατασκευαστεί λιθοδοµή συνολικού µήκους 70 µέτρων, σε χώρο διαµόρφωσης πάρκινκ.

β) στον ήδη διαµορφωµένο χώρο της Φαραγγιανής Κεφάλας του οικισµού Σοκαρά, προβλέπεται να κατασκευαστούν συµπληρωµατικά λιθοδοµές (στην πλευρά του βράχου, πίσω από τα W.C., µήκους 22 µέτρων, στην πλευρά του γηπέδου µήκους 22 µέτρων, στην σκάλα που βρίσκεται δίπλα στο βορινό πάρκινκ µήκους 3,50 µέτρων, δυτικά της κερκίδας µήκους 8,5 µέτρων και νότια της κερκίδας µήκους 17 µέτρων, ενώ θα κατασκευαστούν και δύο θύρες αλουµινίου στα δύο υφιστάµενα W.C.

Ο συνολικός προϋπολογισµός δηµοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 30.000,00€ και αναλύεται σε:

  • ∆απάνη Εργασιών 17.820.82€
  • Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 3.207,75€
  • Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 3.154,29€, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016.

Στο ανωτέρω ποσό προβλέπεται  αναθεώρηση στις τιµές ποσού 10,69€, σύµφωνα µε το άρθρο 153α του ν. 4412/2016. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 0,00€, σύµφωνα µε το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 (εφόσον προβλέπεται).

Ο προϋπολογισµός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 € και η πίστωση προέρχεται απο Π.∆.Ε., σύµφωνα µε την υπ. αριθµό 103893/24.05.2017 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης - ∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού.     

 

Mesaralive.gr  18 January, 2018 ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα