Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η προτεινόμενη διάταξη για την αύξηση του 2024

  30 January, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Κατώτατος μισθός: Αυτή είναι η προτεινόμενη διάταξη για την αύξηση του 2024

Την προτεινόμενη διάταξη για την νέα αύξηση που θα γίνει την 1η Απριλίου 2024 στον κατώτατο μισθό παρουσιάζει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Το  αρμόδιο υπουργείο αναφέρει τις ημερομηνίες για τη διαβούλευση περί νέας αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Όπως επισημαίνεται, στον Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (π.δ. 80/2022, Α’ 222), το άρθρο 134Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 134Α Καθορισμός κατώτατου μισθού για το έτος 2024

Ειδικά για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του άρθρου 134 κατά το έτος 2024, οι προθεσμίες της παρ. 4 και της περ. α) της παρ. 6 καθορίζονται ως εξής:

α) Η αποστολή έγγραφης πρόσκλησης από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνει χώρα έως την 5η Φεβρουαρίου 2024.

β) Η σύνταξη και η υποβολή της έκθεσης της υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 4 λαμβάνουν χώρα το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024.

γ) Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, κατά την υποπερ. βγ) της περ. β) της παρ. 4, λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 26η Φεβρουαρίου 2024.

δ) Η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης, κατά την υποπερ. βδ) της περ. β) της παρ. 4,
λαμβάνει χώρα το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

ε) Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης ολοκληρώνεται, κατά την υποπερ. βε) της περ. β) της παρ. 4, το αργότερο έως τη 15η Μαρτίου 2024.

στ) Η εισήγηση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού υπαλλήλων και του κατώτατου ημερομισθίου των εργατοτεχνιτών, κατά την περ. α) της παρ. 6, υποβάλλεται το αργότερο έως την 22α Μαρτίου 2024.

ζ) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι παρ. 1 έως 6.»

Υπενθυμίζεται δε πως σήμερα ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 780 ευρώ μεικτά, ωστόσο δεν αποκλείεται με την νέα αναπροσαρμογή να φτάσει στα 819 ευρώ μεικτά. 

 

  30 January, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ