Έτσι θα δοθεί το δώρο Πάσχα

  31 March, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Έτσι θα δοθεί το δώρο Πάσχα

Όλα όσα προβλέπει η ΠΝΠ

Στην ΠΝΠ δίνονται διευκρινίσεις κυρίως για το πότε θα δοθεί το δώρο Πάσχα. Μετά τη Μεγάλη Τετάρτη (όταν παραδοσιακά δίνεται το δώρο Πάσχα) αλλά όχι μετά τις 30 Ιουνίου μπορούν να το δώσουν οι εργοδότες και οι επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή της κυβέρνησης αλλά και όσοι ανήκουν στους κλάδους που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση που προκαλεί ο κορονοϊός.

Για τους εργαζόμενους που θα μπουν σε διαθεσιμότητα αλλά ήταν στη δουλειά λιγότερους από τέσσερις μήνες (διάστημα μικρότερο από την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου), το δώρο Πάσχα θα τους δοθεί μειωμένο, ανάλογα με το χρόνο από την πρόσληψη έως την αναστολή της σύμβασης.

Για τους εργαζόμενους που η σύμβασή τους αναστέλλεται, το δώρο Πάσχα, στο ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα της αναστολής της εργασιακής σχέσης, θα δοθεί από το κράτος.

Αναλυτικά η ΠΝΠ αναφέρει για το δώρο Πάσχα

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί, με εντολή δημόσιας αρχής, καθώς και οι επιχειρήσεις-εργοδότες που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, σύμφωνα με την από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής κανονιστικές πράξεις, δύνανται να καταβάλουν το επίδομα εορτών Πάσχα σε χρόνο μεταγενέστερο από τον οριζόμενο στην υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 742) και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 30ής Ιουνίου 2020.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή και η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, έως την αναστολή της, δεν καλύπτει ολόκληρη τη χρονική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου του τρέχοντος έτους, το επίδομα εορτών Πάσχα καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του το χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης έως την αναστολή αυτής.
Στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες τίθεται σε αναστολή, το ποσό εκ του επιδόματος εορτών Πάσχα που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης, καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 19040/7.12.1981 Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Στις περιπτώσεις των παρ. 2 και 3, το επίδομα εορτών Πάσχα υπολογίζεται, βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγουμένη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

  31 March, 2020 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα