Εφορία: Oδηγός για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις -Οι κρίσιμες ημερομηνίες

  24 May, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Εφορία: Oδηγός για τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις -Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Στην μαζική αποστολή ειδοποιήσεων σε περίπου 1,3 εκατ. φορολογούμενους σχετικά με τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις έχει προχωρήσει η ΑΑΔΕ.

Η ΑΑΔΕ σημειώνει ότι εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, καθώς η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα την Τρίτη 2/7/2024, αμέσως μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων.

Παρόλα αυτά, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν να πατήσουν το κουμπί και νωρίτερα και να υποβάλλουν την δήλωσή τους.

Οι κρίσιμες ημερομηνίες
Οι φορολογούμενοι μπορούν μέχρι την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 να υποβάλουν την αρχική τους δήλωση.

Αμέσως μετά, από την Τρίτη 2 Ιουλίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση χωρίς να υφίστανται κυρώσεις.

Προσυμπληρωμένες δηλώσεις
Η ΑΑΔΕ προσυμπληρώνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με βάση στοιχεία που έχουν τυχόν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική δήλωση ή κάθε άλλο στοιχείο που έχει στη διάθεσή της.

Σε περίπτωση συζύγων, οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει να υποβάλλουν χωριστά δήλωση φορολογίας εισοδήματος η Φορολογική Διοίκηση προσυμπληρώνει κοινή δήλωση.

Η Φορολογική Διοίκηση κοινοποιεί ψηφιακά την προσυμπληρωμένη δήλωση, με την ανάρτηση αυτής στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην εφαρμογή υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και την αποστολή ηλεκτρονικής ειδοποίησης στους φορολογούμενους στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους.

Ελεγχος της προσυμπληρωμένης δήλωσης
Ο φορολογούμενος οφείλει να ελέγξει το περιεχόμενο της προσυμπληρωμένης
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος που του κοινοποιήθηκε και σε περίπτωση που τα στοιχεία που περιέχει δεν είναι ακριβή ή είναι ελλιπή, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση με τα ορθά και πλήρη στοιχεία, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Επιπρόσθετα, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος την προσυμπληρωμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος ακόμη και εάν δεν διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτής.

Οριστικοποίηση προσυμπληρωμένης δήλωσης
Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει δήλωση η ΑΑΔΕ οριστικοποιεί την προσυμπληρωμένη με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, δήλωση, άμεσα μετά την παρέλευση των προθεσμιών.

Ο φόρος εισοδήματος, το τέλος επιτηδεύματος και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης του οικείου φορολογικού έτους υπολογίζονται με βάση την προσυμπληρωμένη δήλωση που οριστικοποιήθηκε.

Για τον καθορισμό της φορολογικής οφειλής εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, η οποία κοινοποιείται στον φορολογούμενο.

Σε περίπτωση οριστικοποίησης προσυμπληρωμένης κοινής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συζύγων, για τον προσδιορισμό του φόρου εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για την κοινή δήλωση που υποβάλλουν οι φορολογούμενοι.

Yποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, μπορεί να ζητήσει την διόρθωσή της, με την υποβολή
τροποποιητικής δήλωσης.

Η Φορολογική Διοίκηση εκδίδει πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μόνο εφόσον κάνει αποδεκτή τη δήλωση.

Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο φορολογούμενος μετά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, δύναται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση, η οποία επέχει θέση εμπρόθεσμης αρχικής δήλωσης εφόσον υποβληθεί εντός της παραταθείσας προθεσμίας.

Καταβολή του φόρου
Δεν βεβαιώνεται ποσό που οφείλεται εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Επιπλέον, δεν επιστρέφεται ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ.

 

  24 May, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα