Αυτά είναι τα νέα δεδομένα για το επίδομα ανεργίας

  24 January, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ
Αυτά είναι τα νέα δεδομένα για το επίδομα ανεργίας

Νέα δεδομένα για όσους λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατοχυρώνεται η αμοιβή επιδοτούμενων ανέργων που εργάζονται έως και 2 φορές την εβδομάδα και θα ανέρχεται στο 25% των ωρών απασχόλησης σε μηνιαία βάση. Με τον τρόπο αυτόν τίθεται θα εφαρμοστεί ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 (Γεωργιάδη) για τις ελαστικές μορφές ή τη δεύτερη απασχόληση ή την απασχόληση ανέργων.

Ενδεικτικά αναφέρεται πως εάν κάποιος εργαζόμενος απασχολείται σε επιχείρηση, που δεν μπορεί να γνωρίζει το ωράριο απασχόλησης κάθε μέρα λόγω της φύσης της εργασίας του, τότε θα έχει τη δυνατότητα να συνάπτει σύμβαση κατά παραγγελία με τις εκτιμώμενες ώρες απασχόλησης του μήνα, με προκαθορισμένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης και με πρόβλεψη για υπερωριακή αμοιβή. Επιπλέον εάν η σύμβαση κατά παραγγελία αναφέρει 100 ώρες τον μήνα και ο εργαζόμενος απασχοληθεί τελικά 20 ώρες, τότε θα πληρωθεί τουλάχιστον για εργασία 25 ωρών. Αυτές οι ώρες αντιστοιχούν στην εγγυημένη αμοιβή για το 25% της απασχόλησης, δηλαδή 100 Χ 0,25=25 ώρες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής:

– Η εργασία θα πρέπει να παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, τις οποίες ο εργοδότης υποχρεωτικά θα πρέπει εξαρχής να έχει γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο.

– Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί από τον εργοδότη για την ανάθεση της εργασίας εγγράφως ή με γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου (sms) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο πρόσφορο τρόπο, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 ωρών πριν από την ανάληψη της εργασίας, πλην περιπτώσεων που δικαιολογούν αντικειμενικά μικρότερο χρόνο προειδοποίησης, τον οποίο ο εργοδότης γνωστοποιεί στον εργαζόμενο.

– Στην περίπτωση που η εργασία που ανατίθεται με σύμβαση κατά παραγγελία ακυρωθεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, τότε ο εργαζόμενος θα πληρώνεται -αποζημιώνεται με το αντίστοιχο ωρομίσθιο για όλες τις ώρες εργασίας που δεν του ανατέθηκαν. Αν δηλαδή ένας εργαζόμενος κληθεί από εργοδότη να εργαστεί για 10 ώρες ένα Σαββατοκύριακο σε επιχείρηση εστίασης, αλλά τελικά ο εργοδότης τον ενημερώσει ότι δεν θα τον χρειαστεί, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί κανονικά το 10ωρο.

-Ο εργαζόμενος δικαιούται να αρνηθεί την ανάληψη εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση απαγορεύεται οποιαδήποτε δυσμενής διάκριση εις βάρος του εργαζομένου από τον εργοδότη.

-Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πάντως πριν από την ανάληψη της εργασίας ο εργοδότης ακυρώσει την ανάθεσή της, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο της εργασίας που δεν του ανατέθηκε.

– Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να συμφωνούν σε έναν ελάχιστο αριθμό αμειβόμενων ωρών εργασίας, αλλιώς η σύμβαση κατά παραγγελία είναι άκυρη.

– Οι συμβάσεις κατά παραγγελία θα αναγγέλλονται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα παρακολουθούνται από τους εργαζόμενους μέσω της εφαρμογής MyErgani.app.

– Ο έλεγχος της εργασίας κατά παραγγελία θα διενεργείται από την Επιθεώρηση Εργασίας και για όποιες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίες θα επιβάλλονται τα αντίστοιχα προβλεπόμενα πρόστιμα.

– Επιπλέον, άνεργος μπορεί να συνάψει συμφωνία για εκ περιτροπής απασχόληση τον μήνα, χωρίς να χάνει το επίδομα από τη ΔΥΠΑ, αλλά να αφαιρούνται οι μέρες ανεργίας, γεγονός που σημαίνει ότι κερδίζει επιπλέον.

Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος συμφωνήσει με άλλον εργοδότη για δεύτερη εργασία, τότε θα πρέπει να αναγγέλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ το καθεστώς της εργασίας, αλλά συμπληρωματικά πρέπει να δηλώνει και τα εξής:

Το σύνολο των μηνιαίων συμφωνημένων ωρών απασχόλησης.
Τις ημέρες και ώρες αναφοράς εντός των οποίων δύναται να παρασχεθεί η συμφωνηθείσα εργασία.
Τον αριθμό των εγγυημένων αμειβόμενων ωρών ανά μήνα, που δεν μπορεί να υπολείπεται του ¼ των συμφωνημένων ωρών.
Την αμοιβή που καταβάλλεται για τις εγγυημένες αμειβόμενες ώρες, αλλά και την αμοιβή που καταβάλλεται για την εργασία που πραγματοποιείται επιπρόσθετα ή πέραν των εγγυημένων αυτών ωρών, εφόσον έχει συμφωνηθεί ανώτερη αμοιβή.

 

  24 January, 2024 OIKONOMIAΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

 

Περισσότερα νέα

mesaralive.gr | επίσημη σελίδα